مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات لسیتن دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

پخش لسيتين لسيکو خوراکي سويا

لسیتین لسیکو خوراکی

اﻣﺮوزه ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﯾﮏ اﻓﺰودﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻓﺮاوري و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراك در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد است. ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪﻫﺎي روﻏﻦ ﺧﺎم ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ داراي درﺟﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ تیره، داراي وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه وﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﻼﻟﯿﺖ آن در روﻏﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺳﭙﺮي در ﻫﻮا ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ روﻏﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

جهت خرید لسیتین لسیکو با ما تماس بگیرید.

نام مدیر مجموعه

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات لسیتن دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *