مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات لسیتن دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

فروش لسيتين خوراکي لسيکو آلمان

لسیتین لسیکو

لسیتین ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاص ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در آب را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ بلکه داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻي 350 درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ می باشد. ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺮزي ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد، اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻌﻨﻮان روان ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺣﻀﻮر دو ﻓﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ، ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ را ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

این محصول خواص و تنوع بسیاری دارد برای آشنایی و خرید آن با ما تماس بگیرید.

نام مدیر مجموعه

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات لسیتن دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *